Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

szmer
8494 773f
szmer
szmer
3107 8450 500
Reposted fromdarek darek viaune-raconteuse une-raconteuse
szmer
4396 0b78
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viahaszek haszek
szmer
Fizyka
Reposted fromPawelS PawelS viahaszek haszek
szmer
1639 7d0e 500
Daniel Radcliffe and Rupert Grint on the first day they met.
Reposted fromseverine severine viahaszek haszek

February 24 2015

0731 6c5d
Reposted fromsbguys sbguys viatoniewszystko toniewszystko
szmer
9404 1a32
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianjmortensen njmortensen
szmer
5738 647a
Reposted fromdisease disease viakasiahejter kasiahejter
szmer
262/2015
Przebudzenie - Leopold Staff 
Jest świt, Ale nie jest jasno. Jestem na pół zbudzony, A dokoła nieład. Coś trzeba związać, Coś trzeba złączyć, Rozstrzygnąć coś. Nic nie wiem. Nie mogę znaleźć butów, Nie mogę znaleźć siebie. Boli mnie głowa.
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
szmer
3052 b605
Reposted frommisza misza viaszarlotka76 szarlotka76
szmer

Tak mało - Czesław Miłosz


Tak mało powiedziałem.
Krótkie dni.

Krótkie dni,
Krótkie noce,
Krótkie lata.

Tak mało powiedziałem,
Nie zdążyłem.

Serce moje zmęczyło się
Zachwytem,
Rozpaczą,
Gorliwością,
Nadzieją.

Paszcza lewiatana
Zamykała się na mnie.

Nagi leżałem na brzegach
Bezludnych wysp.

Porwał mnie w otchłań ze sobą
Biały wieloryb świata.

I teraz nie wiem
Co było prawdziwe.
szmer
szmer
9408 16d3 500
Reposted fromrol rol viawelcometowonderland welcometowonderland
szmer
Tintagel, Cornwall, England
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viasowaaa sowaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl